• แผนกช่างยานยนต์

นายกันชะดาร วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายสว่าง ทองชื่น
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายมังกร ชัยรัตน์
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายธนกฤต ต๊ะพรมมา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายวีระพงษ์ ชัยประหลาด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายชลัต เอี่ยมนิ่ม
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์