• แผนกวิชาช่างยานยนต์

นายมังกร ชัยรัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
นายธนกฤต ต๊ะพรมมา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายวีระพงษ์ ชัยประหลาด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
นายเกรียงไกร  อิ่นคำ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์

 

นายสุรศักดิ์  มูลยังกาย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์