• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสิรฐ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน