• แผนกช่างเครื่องมือกล

นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสิรฐ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเครื่องมือกล