• แผนกช่างเชื่อมโลหะ

นายอภิชาติ บุญผิว
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายชัยวัฒน์ คำมีสว่าง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ