• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายปัญญา โพธิวงค์
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายอรรณพ รูปดี
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง