• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายพงค์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายอนุกูล ชาวสืบ
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์