• งานพัสดุ

นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
นายสุรวุฒิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายเกรียงไกร อิ่นคํา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายอํานาจ ชัยพลู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ (ยานพาหนะ)
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายเยาว์ สุเตนัน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายวิสูตร เมืองมูล
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
นายภูมิไผท ไชยมะณ๊
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ