• งานพัสดุ

นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ
นายกันชะดาร วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายสุรวุฒิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายชลัต เอี่ยมนิ่ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
นายเยาว์ สุเตนัน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายทวีเกียรติ เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ