• งานบุคลากร

นายพนชณรงศ์ ฟูแสง
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
นายทรงพล โพธิ์หิรัญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางรัชนีกุล วงศ์ษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบุคลากร
นายธนกฤต อินทฉิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบุคลากร
นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวกชกร ธรรมริยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร