• งานบุคลากร

นายพนชณรงศ์ ฟูแสง
ตำแหน่ง หัวหน้างานบุคลากร
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบุคลากร
นางสาวกชกร ธรรมริยา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร