• งานทะเบียน

นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นางสาวภารตา จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นางสาวดารุณี สุวรรณทา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นางสาวสุทธิดา ธนะหมอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน