• งานทะเบียน

นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ
ตำแหน่ง หัวหน้างานทะเบียน
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นายชลัต เอี่ยมนิ่ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานทะเบียน
นางสาวสุทธิรักษ์ ใจน่าน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน