• งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวแสงสุรีย์ พอกจันทร์
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานบริหารงานทั่วไป
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป