• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นางสาวภารตา จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายเกรียงไกร อิ่นคำ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (หัวหน้าลูกเสือ)
นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายชัยวัฒน์ คํามีสว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายอรรณพ รูปดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายทรงพล โพธิ์หิรัญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวสุทธิดา ธนะหมอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
ดลญาดา ไชยชมภู
ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ To Be No ๑
นายกุลธวัช แสนคําปิง
ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ To Be No ๑
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ To Be No ๑
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ To Be No ๑