• งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นักศึกษาวิชาทหาร)
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (หัวหน้าลูกเสือ)
นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายชัยวัฒน์ คํามีสว่าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายฉัตรชัย อู่สุวรรณทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายอรรณพ รูปดี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายพงค์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสือ)
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายกุลธวัช แสนคําปิง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (ครูที่ปรึกษา อวท.)
นายชลัต เอี่ยมนิ่ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา