• งานปกครอง

นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง หัวหน้างานปกครอง
นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายพงค์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายฉัตรชัย อู่สุวรรณทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานปกครอง
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง
นางสาวสุทธิดา ธนะหมอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานปกครอง