• งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นางกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวดารุณี สุวรรณทา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายพุทธิพัชร์ ธนะพัทธ์ปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายธนกฤต อินทฉิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน