• งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นางกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวดารุณี สุวรรณทา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายพุทธิพัชร์ ธนะพัทธ์ปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวสุทธิดา ธนะหมอ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน