• งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน