• งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

นายแสงทวี ปัญสมคิด
ตำแหน่ง หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายฉัตรชัย อู่สุวรรณทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน