• งานครูที่ปรึกษา

นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นายกุลธวัช แสนคําปิง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุทธิดา ธนะหมอก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา