• งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายธนกฤต อินทฉิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายอํานาจ ชัยพูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางอุไร เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางประจวบ เมินขุนทด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
นางสาวศศิกานต์ คําแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา