• งานวางแผน และงบประมาณ

นายธนกฤต ต๊ะพรมมา
ตำแหน่ง หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นายพุทธิพัชร์ ธนะพัทธ์ปัญญา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวางแผนและงบประมาณ
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ