• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุรวุฒิ แสงแก้ว หัวหน้างานวิจัย
ตำแหน่ง พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปรีชา ปู่จาด ผู้ช่วยงานวิจัย
ตำแหน่ง พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์