• งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นายสุรวุฒิ แสงแก้ว หัวหน้างานวิจัย
ตำแหน่ง พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายปรีชา ปู่จาด ผู้ช่วยงานวิจัย
ตำแหน่ง พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์