• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายวีระพงษ์ ชัยประหลาด
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายชลัต เอี่ยมนิ่ม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์