• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางฐะปะนีย์ ดีแป้น
ตำแหน่ง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ