• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางรัชนีกุล วงศ์ษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางขวัญใจ อินยศ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ