• ประวัติความเป็นมา

        วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายมีสถานภาพที่ได้พัฒนาสืบต่อกันมาหลายขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่  ๕  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้เปิดสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมของกรมสามัญศึกษา  ในขณะเดียวกันก็เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนด้วย  มีประเภทวิชาต่างๆ  ดังนี้  คือ  ช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม  และเกษตรกรรม  ภายหลังจากการเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงรายได้  ๑๒  ปี  ก็ได้รับการยอกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด  และมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้  คือ  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตรวิชาชีพเบื้องต้น  หลักสูตรอบรมตามโครงการต่างๆ  (โครงการพิเศษ)  วิทยาลัยได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลา  ๒๓  ปี  ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาดีเด่นให้วิทยาลัยเป็นสถานศึกษาดีเด่นประเภทสารพัดช่างและการอาชีพ  กรมอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๐