• ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

        วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายมีสถานภาพที่ได้พัฒนาสืบต่อกันมาหลายขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากการเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงรายตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่  ๕  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น  โดยจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงราย วางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้เปิดสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมของกรมสามัญศึกษา 

       ในขณะเดียวกันก็เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนด้วย  มีประเภทวิชาต่างๆ  ดังนี้  คือ  ช่างอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  คหกรรม  และเกษตรกรรม  ภายหลังจากการเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพเชียงรายได้  ๑๒  ปี  ก็ได้รับการยอกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย  เมื่อวันที่  ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด  และมีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้  คือ  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (ขยายโอกาสทางการศึกษา)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หลักสูตรวิชาชีพเบื้องต้น  หลักสูตรอบรมตามโครงการต่างๆ  (โครงการพิเศษ) 

       วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่นที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจึงได้มอบพื้นที่จำนวน ๒๓ ไร่  ๑  งาน  ๒๗  วา  ให้กับกรมอาชีวศึกษา  ในวันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๒๒  ดังมีรายนามผู้บริจาค  ดังต่อไปนี้
       ๑.  นายมูล  หม่อมพกุล             จำนวน  ๑๑  ไร่  ๒  งาน  ๗๕  วา
       ๒.  นายมูล  หม่อมพกุล             จำนวน  ๔   ไร่  ๓  งาน  ๕๓  วา
       ๓.  นายยืน  วงศ์สารภี               จำนวน  ๑   ไร่  ๑  งาน  ๖๐  วา
       ๔.  นางวราภรณ์  ริวงค์ษา          จำนวน  ๐   ไร่  ๓  งาน  ๓๖  วา
       ๕.  นางกรองทอง  วงศ์สารภี      จำนวน  ๒   ไร่  ๒  งาน  ๓  วา
       ๖.  นายสมโบสถ์  แก้วมณี         จำนวน  ๒   ไร่  ๐ งาน  ๐  วา

 

       เพื่อจัดตั้งอาคารเรียน และในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๓๑ สถานศึกษาได้รับมอบที่ดินเพิ่มเติม  โดยความเห็นชอบจากสภาตำบลท่าสาย และประชาชนในท้องถิ่น  โดยมอบพื้นที่อีก  ๒  ไร่  ๑  งาน  ๙๒  วา  จากนายมูล  หม่อมพกุล  ให้ทางวิทยาลัยฯ  รวมเป็นพื้นที่ปัจจุบัน  25  ไร่  3  งาน  19  ตารางวา