• วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ปรัชญาวิทยาลัย

    ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

    สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม

อัตลักษณ์

    เก่งวิชาชีพ เก่งวิชาการ ทำงานเป็นทีม

ภารกิจ

    จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

    องค์กรแห่งการจัดการศึกษาวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการสังคม สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา

พันธกิจ

    พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และประชาคมโลก
    พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาในด้านเทคโนโลยีให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานอาชีพ
    พันธกิจที่ 3 สร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลายอย่างเสมอภาคสู่ชุมชนและสังคม
    พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ
    พันธกิจที่ 5 วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ
    พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สถานที่ตั้ง

    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อวิทยาลัย

    โทรศัพท์ : 053-774589
    โทรสาร : 053-774584
    Website : www.cric.ac.th
    Facebook : www.facebook.com/cric.itc
    Email : pr.cric.2014@gmail.com