• วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 
ปรัชญาวิทยาลัย

    ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

    สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม

อัตลักษณ์

    เก่งวิชาชีพ เก่งวิชาการ ทำงานเป็นทีม

ภารกิจ

    จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

    องค์กรแห่งการจัดการศึกษาวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการสังคม สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา

พันธกิจ

    1) พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
    2) พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน
    3) พัฒนาครูอย่างเป็นระบบต่อเนื่องทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
    4) พัฒนา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
    5) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
    6) สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
    7) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน

สถานที่ตั้ง

    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อวิทยาลัย

    โทรศัพท์ : 053-774589
    โทรสาร : 053-774584
    Website : www.cric.ac.th
    Facebook : www.facebook.com/cric.itc
    Email : pr.cric.2014@gmail.com