• ทำเนียบผู้บริหาร

นายรชต ดิลกรัชตสกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

นายนพเก้า ศิริธนะ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นายยุทธพงษ์ แก้วพามา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ