• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นายนรินทร์ เจียตระกูล
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายพุทธิพัชร์ ธนะพัทธ์ปัญญา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายฉัตรชัย อู่สุวรรณทิม
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่งครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง