• แผนกวิชาการบัญชี

นางฐะปะนีย์ ดีแป้น
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวตวงทรัพย์ ไม้ฉำฉา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี