• แผนกพาณิชยการ

นางฐะปะนีย์ ดีแป้น
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกพาณิชยการ
นางสาวตวงทรัพย์ ไม้ฉำฉา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกพาณิชยการ