• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ