• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวรัชนีกุล วงศ์ษา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ