• แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

นายกุลธวัช แสนคำปิง
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายสุรวุฒิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายทรงพล โพธิ์หิรัญ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวภารตา จันทร์สว่าง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ