• แผนกอาหารและโภชนาการ

นายกุลธวัช แสนคำปิง
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายสุรวุฒิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ