• แผนกคหกรรมทั่วไป

นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรม
นางอุไร เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรม