• แผนกวิชาคหกรรมทั่วไป

นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป
นางอุไร เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรมทั่วไป (สอนระยะสั้น)