• แผนกคหกรรมการผลิต

นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรม
นางอุไร เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรม
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาคหกรรม