• แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายฐิติพงศ์ สิทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน