• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
นายฐิติพงศ์ สิทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน