• แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน

นายปรีชา ปู่จาด
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นายฐิติพงศ์ สิทธิประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน