• แผนกสามัญ-สัมพันธ์

นางศรีสุภาพ วรรณแก้ว
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายพนชณรงศ์ ฟูแสง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายดลวัฒน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นางสาวขนิษฐา สุยาใจ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
นายวิเชียรรัชฏ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์