• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ดลญาดา ไชยชมภู
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายพนชณรงศ์ ฟูแสง
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวขนิษฐา สุยาใจ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายอํานาจ ชัยพูล
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวดารุณี สุวรรณทา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
นายวิเชียรรัชฏ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์