• งานอาคารสถานที่

นายอรรณพ รูปดี
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายนรินทร์ เจียตระกูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายเจษฎาภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายฉัตรชัย อู่สุวรรณทิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายประเวศน์ สัดสนั่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายเฉลิมวิทย์ สิทธิโสด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายฐิติพงศ์ สิทธิ์ประเสริฐ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่
นางสาวปภาภัทร สหชาติบารม
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่