• งานประชาสัมพันธ์

นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายอํานาจ ชัยพูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวดารุณี สุวรรณทา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (เอกสาร)
นางสาวกรองกาญจน์ ยิ้มกําเหนิด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (ต้อนรับ, ถ่ายรูป, รับโทรศัพท์)