• งานประชาสัมพันธ์

นางภีรณิชย์ เตชะ
ตำแหน่ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายอนุกุล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายวิเชียรรัชฎ์ ลมวิชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นางสาววรรณา ใจปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์