• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

นายจักรพันธ์ พัวพันพัฒนา
ตำแหน่ง หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางฐะปะนีย์ ดีแป้น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายมังกร ชัยรัตน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายนคร ภิระบรรณ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสุรวุฒิ แสงแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวเบญจวรรณ ปินใจกุล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายเวช ครองไชย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานหลักสูตรการเรียนการสอน
นางอังคณา คําจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรการเรียนการสอน