• งานวัดผล และประเมินผล

นายชาญณรงค์ ศิริแสน
ตำแหน่ง หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายธนกฤต อินทฉิม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวัดผลและประเมินผล
นางอังคณา คําจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล