• งานวิทยบริการ และห้องสมุด

นายพงค์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวตวงทรัพย์ ไม้ฉําฉา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานวิทยบริการและห้องสมุด