• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นายยุทธศักดิ์ สุขกาย
ตำแหน่ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวอุบณฬัชค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นายสุรศักดิ์ มูลยังกาย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางสาวสกาว รักษาสัตย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
นางอังคณา คําจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี