• งานสื่อการเรียนการสอน

นายพงค์สวัสดิ์ รักษ์เจริญ
ตำแหน่ง หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวตวงทรัพย์ ไม้ฉําฉา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นางสาวขนิษฐา สุใจยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นายวิชัย แก้วรากมุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นายอนุกูล ซาวสืบ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสื่อการเรียนการสอน
นางอังคณา คําจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน