• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ