• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายกิตติพร สินนุรักษ์กูล
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอนุสรณ์ ยะถา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางรัชนีกุล วงศ์ษา
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางเพลินจิต วงศ์แก้ว
ตำแหน่ง ครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ