• ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

 
ปรัชญาวิทยาลัย

    ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

เอกลักษณ์

    สร้างคน สร้างงาน สร้างสรรค์สังคม

อัตลักษณ์

    เก่งวิชาชีพ เก่งวิชาการ ทำงานเป็นทีม

ภารกิจ

    จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยคำนึงถึงคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

วิสัยทัศน์

    องค์กรแห่งการจัดการศึกษาวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี บริการสังคม สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา

พันธกิจ

    1) จัดและส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
    2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานกำลังคนสายอาชีพสู่สากล
    3) ขยายโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพให้ทั่วถึง ต่อเนื่อง เสมอภาค และเป็นธรรม
    4) เป็นแกนกลางในการจัดอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ ระดับฝีมือ เทคนิค และเทคโนโลยีของประเทศ
    5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมวิชาชีพ
    6) วิจัย สร้างนวัตกรรม จัดการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
    7) ส่งเสริม/พัฒนา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ มั่นคง และก้าวหน้าในวิชาชีพ

สถานที่ตั้ง

    วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 324 หมู่ที่ 13 บ้านหนองยาว กิโลเมตรที่ 3 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

ติดต่อวิทยาลัย

    โทรศัพท์ : 053-774589
    โทรสาร : 053-774584
    Website : www.cric.ac.th
    Facebook : www.facebook.com/cric.itc
    Email : pr.cric.2014@gmail.com