• ข้อมูลหลักสูตรวิชา

หลักสูตร ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย ได้เป็นหลักสูตรการเรียนการเรียนสอนภาคปกติ 2 หลักสูตร ดังนี้
     1. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรปี 2562

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างยนต์
2. ช่างกลโรงงาน
3. ช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างไฟฟ้ากำลัง
5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. ช่างก่อสร้าง
 

 

พาณิชยกรรม

1. การบัญชี
2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 

 

คหกรรม

1. อาหารและโภชนาการ
2. ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 


     2. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรปี 2563

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างไฟฟ้า
2. ช่างก่อสร้าง
3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. ช่างเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
5. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม (ช่างกล)
 

 

คหกรรม

1. อาหารและโภชนาการ
 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

 


     3. ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ภาคสมทบ) หลักสูตรปี 2563

ประเภทวิชา

สาขางาน

หมายเหตุ

อุตสาหกรรม

1. ช่างก่อสร้าง