• ข้อมูลครุภัณฑ์

รายการพักสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์)  ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ รายการ จำนวน ราคา/หน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ เงินงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ชุดเครื่องมือบริการช่วงล่างรถยนต์พร้อมเครื่องมือวัดและทดสอบด้านช่างยนต์ 1 ชุด 900,000 900,000  
ครุภัณฑ์ เงินรายได้สถานศึกษา 2565 (บก.ศ.)
1 เครื่องยนต์เล็กดีเซล รุ่น YANMAR TF 120 NL 1 เครื่อง 43,000 43,000 แผนกวิชาช่างยนต์
2 ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED WALL) 1 จอ 499,900 499,900 ห้องประชุมกันเกรา