termteam Article


แผนการสอนบัญชี1

แผนการสอน

รหัส    2201 – 1002      วิชา  บัญชีเบื้องต้น  1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง  พ..  2546)

   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

จัดทำโดย

นางฐะปะนีย์  ดีแป้น

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      กระทรวงศึกษาธิการ

 

คำนำ

 

                   แผนการสอนเล่มนี้  จัดเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน  วิชาบัญชีเบื้องต้น  1  (2201 – 1002)  ตามหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.  2546)  ประกอบด้วย ขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม รวมทั้งการประเมินผล  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อการเรียนของผู้เรียน  โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   แผนการสอนในเล่มนี้มีทั้งหมด  9  หน่วย  ใช้เวลาในการสอน  54  คาบเรียน  วิธีที่ใช้ในการสอน มีอยู่หลายวิธี  เช่น  การซักถาม – ตอบ  การอภิปรายร่วมกันทั้งชั้น  การบรรยายชี้แนวความรู้  การแบ่งกลุ่ม   ทำกิจกรรม  เป็นต้น  งานที่มอบหมายให้ทำจะมีลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  (การแสดงบทบาทสมมติ)  โดยมีสื่อหลักในการสอน  คือ  ตำราเรียน  บัตรคำศัพท์บัญชี  เอกสารประกอบการเรียนนอกตำรา  การวัดผล  และการประเมินผลจะใช้การประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่  เน้นในด้านความรู้  ความเข้าใจ  และทักษะพิสัยทั้งในด้านความเข้าใจ  และทักษะในการทำแบบฝึกหัด

                   ขอกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน  ที่ได้มีส่วนช่วยให้แผนการสอนเล่มนี้  มีความสมบูรณ์  ความดีทั้งหลายขออุทิศให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน  ตลอดจนครู – อาจารย์  ผู้อบรมประสาทวิชาความรู้    ทุก ๆ ท่าน

 

 

                                                                                                              ฐะปะนีย์    ดีแป้น

                                                                                                                    ผู้จัดทำ                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอนรายวิชา

รหัส            2201 – 1002                    วิชา          บัญชีเบื้องต้น 1             หน่วยกิต(ชั่วโมง)         3 (4 )   .

ระดับชั้น         ปวช      สาขา/กลุ่มวิชา/แผนกวิชา      พณิชยการ                  รวม           54       ชั่วโมง              

 

 

จุดประสงค์รายวิชา

 1. มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
 3. มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัยตรงต่อเวลา  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

 

มาตรฐานรายวิชา

 1. เข้าใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทำบัญชี  สำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท

       ธุรกิจบริการ

 1. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2  ช่อง  และผ่านรายการไปบัญชีแยก       

ประเภทที่เกี่ยวข้อง

3.    ทำกระดาษทำการชนิด  6  ช่อง  และรายงานทางการเงิน

 1. ปิดบัญชี  เมื่อสิ้นงวดบัญชี

 

คำอธิบายรายวิชา

                   ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชีและงบดุล  การวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  6  ช่อง  การปิดบัญชี  งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี

                  

 

 

 

 

การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชา

          จุดประสงค์รายวิชา

 1. เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
 2. เพื่อให้มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ
 3. เพื่อให้มีกิจนิสัย  ความมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีวินัย  ตรงต่อเวลา  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

การวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาเชิงสมรรถนะ

 1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการ  วิธีการ  และขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว  ประเภทธุรกิจการให้บริการ
 2. ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปที่

        เกี่ยวข้องได้

 1. ผู้เรียนสามารถจัดทำกระดาษทำการชนิด  6  ช่อง  และรายงานการเงินได้
 2. ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการปิดบัญชี  เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี  และการปรับปรุงบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป

การวิเคราะห์หลักสูตร / การวิเคราะห์กรอบเนื้อหารายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

หน่วยการสอนและหัวข้อรายการสอน

     

      ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชีความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชี  และงบดุล  การวิเคราะห์รายการค้าการจดทะเบียนรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  6  ช่อง  การปิดบัญชี  งบการเงิน  การปรับปรุงบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี

 

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  สมการบัญชี  และงบดุล
 2. การวิเคราะห์รายการ
 3. การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
 4. การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป
 5. งบทดลอง
 6. กระดาษทำการ
 7. งบการเงิน
 8. การบันทึกรายการปิดบัญชี
 9. การปรับปรุงบัญชี  งบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี  และวงจรบัญชี   

 

 

 

 

การแบ่งหน่วยการสอน

วิชา           บัญชีเบื้องต้น 1                     รหัส         2201 – 1002       3 (4)  .

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  สมการบัญชี  และงบดุล

(สอนครั้งที่  1 – 4  รวม  4  ครั้ง)

1.1   ประวัติของการบัญชี

1.2   ความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี

1.3   ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี

1.4   สมมติฐานทางการบัญชี

1.5   ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี

1.6   รูปแบบของธุรกิจ

1.7   สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

1.8   สมการบัญชี

1.9   งบดุล

1.10 ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  1

        –   คำศัพท์หน่วยที่  1

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  1

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  1

        –   ทดสอบและวัดผล

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

การวิเคราะห์รายการค้า  (สอนครั้งที่  5-7  รวม  3 ครั้ง)

2.1     เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี

2.2   รายการค้า

2.3   การวิเคราะห์รายการค้า

2.4   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  2

        –   คำศัพท์หน่วยที่  2

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  2

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  2

        –   ทดสอบและวัดผล

6

 

การแบ่งหน่วยการสอน

วิชา           บัญชีเบื้องต้น 1                     รหัส         2201 – 1002       3 (4)  .4

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

3

การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

(สอนครั้งที่  8-12  รวม  5  ครั้ง)

3.1   ความหมายและประเภทของสมุดรายวันทั่วไป

3.2   รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป

3.3   การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

3.4   ประโยชน์ของสมุดรายวันทั่วไป

3.5   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  3

        –   คำศัพท์หน่วยที่  3

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  3

–      แบบฝึกหัดหน่วยที่  3

        –   ทดสอบและวัดผล

10

4

การบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป

(สอนครั้งที่  13-15  รวม  3  ครั้ง)

4.1   ความหมายและประเภทของบัญชีแยกประเภท

4.2   รูปแบบของบัญชีแยกประเภท

4.3   การจัดหมวดบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.4   การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.5   วิธีบันทึกรายการค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป

4.6     การอ้างอิง

4.7   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  4

        –   คำศัพท์หน่วยที่  4

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่ 42

–      แบบฝึกหัดหน่วยที่  4

–      ทดสอบและวัดผล

 

 

6

 

การแบ่งหน่วยการสอน

วิชา           บัญชีเบื้องต้น 1                     รหัส         2201 – 1002       3 (4)  .

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

5

งบทดลอง  (สอนครั้งที่  16-17  รวม 2  ครั้ง)

5.1   ความหมายของงบทดลอง

5.2   การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปด้วยดินสอ

5.3   การทำงบทดลอง

5.4   การหาข้อผิดพลาด  เมื่อทำงบทดลองไม่ลงตัว

5.5   ประโยชน์ของงบทดลอง

5.6   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  5

        –   คำศัพท์หน่วยที่  5

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  5

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  5

        –   ทดสอบและวัดผล

4

6

กระดาษทำการ  (สอนครั้งที่  18-20  รวม  3  ครั้ง)

6.1   ความหมายของกระดาษทำการ

6.2   รูปแบบของกระดาษทำการ  6  ช่อง

6.3   การจัดทำกระดาษทำการชนิด  6  ช่อง

6.4   ประโยชน์ของกระดาษทำการ

6.5   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  6

        –   คำศัพท์หน่วยที่  6

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  6

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  6

–      ทดสอบและวัดผล

6

 

การแบ่งหน่วยการสอน

วิชา           บัญชีเบื้องต้น 1                     รหัส         2201 – 1002       3 (4)  .

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

7

งบการเงิน  (สอนครั้งที่  21-22  รวม  2  ครั้ง)

7.1   ความหมายของงบการเงิน

7.2   รูปแบบของงบการเงิน

7.3   การทำงบกำไรขาดทุนแบบบัญชี  และแบบรายงาน

7.4   การทำงบดุลแบบบัญชี  และแบบรายงาน

7.5   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  7

        –   คำศัพท์หน่วยที่  7

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  7

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  7

        –   ทดสอบและวัดผล

4

8

การบันทึกรายการปิดบัญชี  (สอนครั้งที่  23-25  รวม  3  ครั้ง)

8.1   ความหมายของการปิดบัญชี

8.2   การปิดบัญชีหมวดรายได้  และค่าใช้จ่าย

8.3   การปิดบัญชีหมวดสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)

8.4   งบทดลองหลักปิดบัญชี

8.5   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  8

        –   คำศัพท์หน่วยที่  8

        –   กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  8

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  8

        –   ทดสอบและวัดผล

6

 

การแบ่งหน่วยการสอน

วิชา           บัญชีเบื้องต้น 1                     รหัส         2201 – 1002       3 (4)  .

 

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนชั่วโมง

9

การปรับปรุงบัญชี  งบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชีและวงจรบัญชี 

และวงจรบัญชี  (สอนครั้งที่  26-27 รวม  2  ครั้ง)

9.1   ความหมายของการปรับปรุงบัญชี

9.2   ประเภทของการปรับปรุงบัญชี

9.3   งบทดลองหลังรายการปรับปรุงบัญชี

9.4   วงจรบัญชี

9.5   ศัพท์บัญชี

        –   สรุปเนื้อหาหน่วยที่  9

        –   คำศัพท์หน่วยที่  9

–      กิจกรรมเสนอแนะหน่วยที่  9

        –   แบบฝึกหัดหน่วยที่  9

–      ทดสอบและวัดผล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

รวมทั้งสิ้น

54

 

 

สารบัญ

หน้า

หน่วยที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  สมการบัญชี  และงบดุล                                       1

                   1.1  ประวัติของการบัญชี                                                                                                      1

                   1.2  ความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี                                                                           1

                   1.3  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี                                                                                         1

                   1.4  สมมติฐานทางการบัญชี                                                                                                    1

                   1.5  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี                                                                                             1

                   1.6  รูปแบบของธุรกิจ                                                                                                             1

                          ±  สาระสำคัญ                                                                                                                1

                          ±  จุดประสงค์การเรียนการสอน                                                                                        1

                               –   จุดประสงค์ทั่วไป                                                                                                   1

                               –   จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ                                                                                    1 – 2

                          ±  เนื้อหาสาระ                                                                                                          3 –6

                          ± กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                            7

                          ± งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม                                                                                       8

                          ± สื่อการเรียนการสอน                                                                                                   9

        ± การประเมินผล                                                                                                        10

                          ± แบบฝึกหัด                                                                                                              11

                          ± บันทึกหลังการสอน                                                                                                  12

 

หน่วยที่  1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  สมการบัญชี  และงบดุล  (ต่อ)                             13

                   1.7  ความหมาย  สินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  (ทุน)                                                13

                   1.8  สมการบัญชี                                                                                                                 13

                   1.9  งบดุล                                                                                                                          13

                   1.10     ศัพท์บัญชี                                                                                                               13

                          ± สาระสำคัญ                                                                                                             13

        ± จุดประสงค์การเรียนการสอน                                                                                     13

                               –   จุดประสงค์ทั่วไป                                                                                                 13

                               –   จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ                                                                                     13

                          ± เนื้อหาสาระ                                                                                                            14

                          ± กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                          15

                          ± งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม                                                                                     16

        ± สื่อการเรียนการสอน                                                                                                 17

        ± การประเมินผล                                                                                                        18

                          ± แบบฝึกหัด                                                                                                              19

                          ± บันทึกหลังการสอน                                                                                                  20

                                     

หน่วยที่  2  การวิเคราะห์รายการค้า                                                                                21

                   2.1  เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี                                                                                      21

                   2.2  การวิเคราะห์รายการค้า                                                                                                   21

                   2.3   การจัดหมวดหมู่และกำหนดเลขที่บัญชี                                                                            21

                   2.4  ศัพท์บัญชี                                                                                                                    21

                          ± สาระสำคัญ                                                                                                             21

        ± จุดประสงค์การเรียนการสอน                                                                                     21

                               –   จุดประสงค์ทั่วไป                                                                                                 21

                               –   จุดประสงค์เชิงสมรรถนะ                                                                                     21

                          ± เนื้อหาสาระ                                                                                                            22

                          ± กิจกรรมการเรียนการสอน                                                                                          23                    ±      งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม                                                                                                 24      ±      สื่อการเรียนการสอน                                                                                                             25

        ± การประเมินผล                                                                                                        26

                          ± แบบฝึกหัด                                                                                                              27

                          ± บันทึกหลังการสอน                                                                                                  28

 

หน่วยที่  3  การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป                                                          29

                   3.1  ความหมายและประเภทสมุดบันทึกรายการขั้นต้น                                                              29

                   3.2  รูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป                                  &nbs

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


termteam
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ลงทะเบียน
การบัญชี


CRIC KM-Social Network © 2010