นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ในโอกาส 'วันไหว้ครู' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๔๐ น. นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ในโอกาส 'วันไหว้ครู' ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ ให้กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนนักศึกษา ดังรายชื่อต่อไปนี้ (๑) นายรชานนท์ วงศ์ชัย สาขาวิชา ช่างยนต์ ๒/๑ เกรดเฉลี่ย ๓.๕๐ (๒) นายวิศิษฏ์ กันตีมูล สาขาวิชา ช่างยนต์ ๒/๑ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๘ (๓) นายศิวะ เชอมือ สาขาวิชา ช่างยนต์ ๒/๒ เกรดเฉลี่ย ๓.๔๖ (๔) นายรัฐภูมิ โตสุวรรณ สาขาวิชาช่างยนต์ ๒/๒ เกรดเฉลี่ย ๓.๔๐ (๕) นายชานนท์ คะล่า สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย ๓.๖๗ (๖) นางสาวแพรวา วงค์มา สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง เกรดเฉลี่ย ๓.๖๕ (๗) นายสมศักดิ์ มาเยอะ สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย ๓.๐๐ (๘) นายลิมือ คะลา สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๓ (๙) นายอาพี เซกอ สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกรดเฉลี่ย ๒.๙๓ (๑๐) นายจารุเดช สุวรรณโน สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย ๓.๖๐ (๑๑) นายกันต์ธีภพ ดอนชัย สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง เกรดเฉลี่ย ๓.๑๗ (๑๒) นางสาวจารุณี คำแปง สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๕ (๑๓) นางสาวฤญา ธรรมขันแก้ว สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๒ (๑๔) นางสาวกัญญารัตน์ เถิดไทย สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๑ (๑๕) นางสาวรุ่งอรุณ มาเยอะ สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ เกรดเฉลี่ย ๓.๙๐ โดยมีผู้บริหารคณะ ครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ