วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดย นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ มอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑ ทุน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๔๐ น. วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย โดย นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ มอบทุนการศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๔๑ ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๕๐๐ บาท ตามลำดับดังนี้ ๑. ทุนจากวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย จำนวน ๒๕ ทุน ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท มอบโดย นางปิยะพร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ,นายยุทธพงษ์ แก้วพามา รองผู้อำนวยการ และนายธนกฤต ต๊ะพรมมา ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ มอบให้กับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ตามลำดับดังนี้ > แผนกวิชา ช่างยนต์ จำนวน ๑๒ ทุน ได้แก่ นายฆนพัฒน์ ตาธิเนตร ,นายจิตรกร นวลละออง ,นายณัฐกฤษ ตาธิเนตร ,นายธันวา จุฬานนท์ ,นายพีรชา คมคาย ,นายณัฐภูมิ สีเขียว ,นายวินัย ดวงดี ,นายสุรพัศ ใจยะคำ ,นายสุรสิทธิ์ สุทธิฬานนท์ ,นายสุรพิชญ์ ใจเดิม ,นายชายหนุ่ม สามคำ และนายอธิภัทร เสียงโต > แผนกวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ ทุน ได้แก่ นายอาหื่อ เพเชกู่ > แผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๒ ทุน ได้แก่ นายทัศไนย มีทอง และนายวรกิตต์ หยกสิงห์ > แผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิก์ จำนวน ๓ ทุน ได้แก่ นายชายหนุ่ม ชัยชนะ ,นายบุญแสง อินต๊ะวงศ์ ,และนายพงศรันย์ ทองคำ > แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๗ ทุน ได้แก่ นางสาวณิชานันท์ เกเย็น ,นางสาวแตงโม แสงแก้ว ,นางสาวอรนภา นามสาม ,นางสาวพรพรรณ อุ่นดี ,นางสาววัลย์นาภัสร์ ร้องหมอ ,นางสาวณิชชา สิงคะ และนายสิทธิโชค เมทู ๒. ทุนสนับสนุนจากคณะครู ดังนี้ >> ทุนสนับสนุนจาก ครูนรินทร์ เจียตระกูล หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท มอบให้กับนายจารุเดช สุวรรณโน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๒ (ปวช. ) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง >> ทุนสนับสนุนจากครูไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่ หัวหน้าแผนกวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท มอบให้กับ นายศักดิ์สิทธิ์ สว่างธรรม และนายอาจ่า เชอหมื่อ นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ >> ทุนสนับสนุนจาก ครูปรีชา ปู่จาด หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และครูกาญจนา กลิ่นหอม หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท ให้กับนายพิทรภาพย์ จายคำ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.) สาขางาน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ >> ทุนสนับสนุนจาก ครูอุไร เชื้อเมืองพาน ครูสาขางานเสริมสวย แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท มอบให้กับนายดนัย แซ่ป่า นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ (ปวส.) สาขางานยานยนต์ >> ทุนสนับสนุนจาก ครูสุรวุฒิ แสงแก้ว

ครูประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท มอบให้กับนางสาวอุทุมพร สุนิติภาสุกุล และนางสาวปาณัสม์ เมอโป๊ะกู่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ >> ทุนสนับสนุน 'ช่วยน้องเรียน' จากแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน ๗ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท โดย ครูกุลธวัช แสนคำปิง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มอบให้กับ นายกฤติพงศ์ กุมยาน้อย ,นางสาวจรณินท์ เจ็นคำ ,นางสาวจิดาภา เจอเบีย ,นางสาวพัณณิตา ญางหมื่อ ,นางสาวรัชพร มาเยอะกุ ,นางสาววัชรินทร์ ลามือ ,นางสาววิลัยลักษณ์ แยส่อ โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


KM

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ